top of page

Privacy verklaring

Uw Privacy

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut/pedicure, een dossier aanleg. Dit is ook wettelijk verplicht, opgelegd door de WGBO.

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts of specialist.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens

 • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut/pedicure heb ik als enige toegang tot de gegevens van uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen worden gebruikt:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen nadat u daarvoor toestemming heeft gegeven.

 • een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een faktuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. Financiële gegevens worden 7 jaar bewaard.

Privacy op de Zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:

 • Naam, adres, woonplaats, geboortedatum

 • Datum van behandeling

 • Korte omschrijving van de behandeling, bijv. voetreflextherapie of pedicure

 • De kosten van de behandeling
   

Welke rechten heeft u?

De AVG geeft individuen verschillende rechten om hun privacy te waarborgen:

 • Recht op inzage in uw persoonsgegevens;

 • Recht op verbetering/aanvulling van uw persoonsgegevens, uitgezonderd de gegevens die ik vanuit andere wettelijke verplichtingen dien te bewaren, zoals financiële gegevens, of gegevens die ik op basis van voorschriften van mijn beroepsvereniging(en) en/of geschillencommissies dien te bewaren.

 • Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;

 • Recht op het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Recht op bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Recht op het indienen van een klacht bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijk Marion Swinkels maakt gebruik van Wix.com.  zie wix.com/privacybeleid.

Praktijk Marion Swinkels gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. u kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


 

Wijzigingen

Ik hou mij het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Ik zal u hiervan op passende wijze informeren over eventuele aanpassingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk Marion Swinkels neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met mswinkels@voetreflexen.nl

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
   

Contactgegevens:

Website:                     www.voetreflexen.nl 
Adres:                        Augustinushof 9, 4133 AD Vianen.

Telefoon:                    06-14764533
Email adres:              mswinkels@voetreflexen.nl

bottom of page